METODOLÓGIA

Metodológia realizácie projektového zámeru vychádza zo sociálnej a psychologickej mobilizácie v rámci invenčných, inovatívnych a progresívnych prístupov k napĺňaniu jednotlivých cieľov projektu a jeho implementácie. Globálnou líniou je kontinuálna schéma informovanosti, motivácie a zážitkovosti s funkčnou mierou osvojovania a aplikácie schopností a zručností a ich infiltrácia v priamej praxi, v prospech stanovených cieľov a zámeru projektu.

Hudba je reč, ktorej rozumieme všetci bez rozdielu, a preto na tomto základe postavíme metódu DITOR:

  • Definuj problém spolunažívania
  • Informuj o ľudských právach a slobodách
  • Tvor hudbu a slová bez rozdielu náboženstva, materinského jazyka, farby pleti… ETNIKANA
  • Over ako prijíma jedna sociálna skupina inú skupinu prostredníctvom prezentácie ich kultúry
  • Rieš problémy v spolunažívaní, dodržiavaní ľudských práv, tolerancie…